New Albums: Dreierlei und FunArt…Music

Rennert – Roder – Soyka "Dreierei" pt-x 015Rennert – Roder – Soyka

dreierlei

  • Uli Rennert – piano
  • Jan Roder – double-bass
  • Uli Soyka – drums, toys

Release: 12. 12. 2012


FunArt...Music Kunsek Rennert Roder Soyka pan tau-x 016Kunsek – Rennert – Roder – Soyka

FunArt—Music

  • Peter Kunsek – clarinets
  • Uli Rennert – piano
  • Jan Roder – double-bass
  • Uli Soyka – drums, toys

Release: 12. 12. 2012